دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته می باشد و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی            می باشد.

1-7-2  قلمرو زمانی پژوهش

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده می باشد.

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در بجای آوردن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت می باشد (چایلد و کیزر،2013).

اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی می باشد که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی کارکنان عبارت می باشد از درجه یا میزانی که آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)

پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده می باشد. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل مانند تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می طریقه (سلطانی، ۱۳۸2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان