دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مروری بر تحقیقات گذشته- مطالعه مقالات فنی

کارتر در سال 2005 درمقاله ای به مطالعه اثرات عملکردی وایمنی دور برگردان بر 78 تقاطع در دوره 3 ساله پرداخت[8]. 54 نمونه از آنها به صورت تصادفی و24 مورد با در نظر داشتن تاریخچه تصادفات انتخاب شده بودند.مطالعات نشان داد که 65  مورد از 78  تقاطع مورد مطالعه دارای هیچ گونه برخورد مرتبط با دور برگردان نبوده اند. برخوردهای مرتبط با دور برگردانها نیز در 13 مورد دیگر در محدوده 33/0تا 3 برخورد در سال بود.

نتایج نشان داد که برخوردهای مرتبط با دوربرگردان کم بوده ومدل پیش بینی کمکی در پژوهش نمی کند وبنابر این تحلیل به مشخصات خاص هر دور برگردان متمرکز گردید وفاکتورهایی نظیر عرض میانه ، تعداد خطوط گردش به چپ، نوع چراغ راهنمایی ، تعداد دسترسی ها و… مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج نشان داد که در دو خط گردش به چپ تصادفات پهلو به پهلوی بیشتری رخ داده می باشد ووجود خط گردش به راست محافظت شده نیز در کاهش تصادفات موثر می باشد. همچنین در حجم بالای وسایل نقلیه دور زننده تصادفات بیشتری روی داده می باشد.

لیو وهمکارش در در سال 2007 در مطالعه 258 تقاطع بی چراغ با 3913 تصادف در دوره 3 ساله در راههای 6 خطه ، تاثیر اجرای دور برگردان در کاهش نرخ کل تعداد تصادفات را 26% اعلام نمود. همچنین وی از تئوری تداخل بهره گیری وبا مطالعه 16 محل نتیجه گرفت که اجرای دور برگردان نسبت به گردش به چپ مستقیم 47% کاهش در نفاط تداخل داشته وسبب افزایش ایمنی می گردد[13].

دیسانیاک وهمکارش در تحقیقی در سال 2003 مقایسه نرخ تصادف را با روش تئوری تداخل در گردش به چپ وگردش به راست با دوربرگردان انجام داد مطالعه وی در دوره یک هفته  در شرایط نرمال ترافیک وآب وهوای مناسب وبا بهره گیری از 3 دوربین برای ساعات پیک صبح وعصر وغیر پیک بود. نتیجه مطالعات کاهش 47% در تصادفات در نتیجه گردش به راست با دوربرگردان بود[7].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان