دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

امنیت شغلی :

 • تعریف رفتارهایی که هر سطح سازمان از بالا تا پایین نیاز دارد.
 • اطمینان از اینکه هر فرد به گونه واضح رفتار‌های مورد نیاز را درک می کند.
 • ارزیابی اینکه آیا رفتار‌ها در حقیقت انجام می شوند؟
 • پاداش‌ها برای رفتار‌ها در یک مبنای منظم (روزانه و یا ساعتی) (میوزا و ویلد 2002).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امنیت شغلی به عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی درونی (کارکنان سازمان) مطرح می باشد. این جنبه از بازاریابی که به کارکنان به عنوان بازار درونی سازمان نگریسته می گردد، موضوعات مربوط به امنیت شغلی کارکنان را در بر می گیرد. هر گونه کاهش در بهره وری و یا سودآوری ممکن می باشد منجر به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان گردد. یک راه برای جلوگیری از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخش ها می باشد. مطالعه ها بیانگر این واقعیت هستند که با افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی و وفاداری و اعتماد به مدیریت افزیش می یابد و در نهایت وفاداری کارکنان را در پی دارد که نتیجه نهایی آن افزایش سودآوری و بهبود عملکرد سازمان خواهد بود.

امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی می باشد. بعد عینی به عدم وجود عوامل تهدیدکننده در سازمان و بعد ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانعی در جهت اشتغال در حال و آینده تصریح می کند. امنیت شغلی عبارت می باشد از احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل. اگر فردی احساس کند که دارای شغل مناسبی می باشد و اطمینان داشته باشد که تا پایان دوران خدمت در آن شغل به کار ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عواملی به جهت ایفای مناسب تأثیر ها و وظایف شغلی خود مورد تهدید واقع نمی گردد دارای امنیت شغلی می باشد. احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می گردد که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی و محیطی او را به این نتیجه هدایت می کند که عامل خاصی امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند در حال حاضر و آینده به تداوم اشتغال خود اطمینان داشته باشد. ارزیابی فرد از عامل تهدید کننده و احساس ضعف و درماندگی پیش روی عامل تهدیدکننده دو عامل تعیین کننده در عدم امنیت شغلی می باشند. یعنی هر اندازه فرد عامل تهدید کننده و ماهیت تهدید را شدیدتر ارزیابی کند و توان مقابله با آن را نداشته باشد و یا این توانایی را در خود احساس نکند دچار درجات شدیدتری از احساس عدم امنیت شغلی خواهد گردید (الوانی،1379).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی