دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1       قلمرو پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1    قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شعب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

1-1-2    قلمرو زمانی پژوهش

از لحاظ قلمرو زمانی، این پژوهش از تیرماه1393شروع شده و تا دیماه 1393 خاتمه یافته می باشد.

1-1-3    قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش عبارت می باشد از ” ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت “.

 

1-2       تعریف متغیرهای پژوهش

ارزیابی عملکرد:  به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه‌ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق می گردد.

AHP: به مقصود تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با در نظر داشتن شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می ‌کند، بکار می رود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد مطالعه قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تغییر داده، به حل آن می پردازد. این روش در سال 1970 توسط دکتر ساعتی پیشنهاد گردید.

TOPSIS : این تکنیک مانند روشهای جبرانی در MADM می­باشد. مقصود از جبرانی بودن اینست که مبادله بین شاخصها در این مدل مجاز می باشد. یعنی به گونه مثال ضعف یک شاخص که مبادله بین شاخصها در این مدل مجاز می باشد. یعنی به گونه مثال ضعف یک شاخص فاصله یک گزینه از نقطه ایدآل، فاصله آن از نقطه ایدآل منفی هم در نظر گرفته میشود. به آن معنی که گزینه انتخابی بایستی دارای کمترین فاصله از ایدآل بوده و در عین حال دارای بیشترین فاصله را از ایدآل منفی داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران