دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          اهمیت و ضرورت

ظهور پدیده های نو و اختراعات در هر عصری تمامی جوانب زندگی بشر ها (اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را تحت تاثیر خود قرار داده می باشد. در عصر حاضر نیز با ظهور و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] تحولات جهان با محوریت اطلاعات با شتابی فزاینده در حال گسترش می باشد. پدیده ی نو ظهور اینترنت اند زمانی پس از ظهور،کلیه ی عرصه های فعالیت آموزشی در بسیاری از کشورها را  فرا گرفته می باشد. این پدیده با داشتن انبوه اطلاعات و امکان توزیع سریع آن با شتابی فزاینده وارد نظام های تعلیم و تربیت شده و روش های آموزشی را متحول نموده و همچنین روش های جدید را با در نظر داشتن خاصیت های غنی بودن از نظر اطلاعات به نظام های آموزشی معرفی کرده می باشد. در این ارتباط مدارس هوشمند را می توان به عنوان یکی از نمادهای حضور فناوری در عرصه ی آموزش در نظر گرفت. (( مدارس هوشمند به آن گروه از واحد های آموزشی اطلاق می گردد که با بهره گیری از یادگیری الکترونیکی و به صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه،معلم، دانش آموز و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکرد تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان کوشش می کند)) (شریفی و همکاران،1391).

سالیوان و فراست[2] (2005) نیز معتقد هستند کارکرد مدارس هوشمند دقیقآ متناسب با تحولات علمی و فناوری روز دنیا می باشد. آماده ساختن کودکان و نوجونان برای مواجه با مسائل حال و آینده و پاسخگویی به نیازهای آتی جامعه مستلزم ایجاد، توسعه و تجهیز مدارس هوشمند می باشد . درسند راهبردی مدارس هوشمند با تصریح به گسترش ارتباطات الکترونیکی در جهان معاصر نظام هایی زیرا مدارس هوشمند را تنها نقطه ی آغازین آموزش الکترونیکی در نظر گرفته ودر مزایای آن و امکان یادگیری در طول حیات بشر ها توجه کرده می باشد. یادگیری که از پایه های پیش از دبستان شروع شده تا پایه ی 12 دانشگاه و آموزش در دوران بازنشستگی ادامه دارد(بوند و همکاران،2007).

با این تفاصیل موضوع تاثیرات بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در عرصه ی آموزش یکی از مباحث چالش برانگیز می باشد. از یک سو فناوری ارتباطات و اطلاعات با افزایش سرعت وانعطاف پذیری زمانی و مکانی فرصت های بسیاری را برای گسترش و انتشار علم فراهم کرده می باشد و از طرفی دیگر با کاهش تعاملات و ارتباطات رو در ور نگرانی هایی را در جهت کاهش مناسبات انسانی ایجاد کرده می باشد. این مساله باعث شده که در سال های گذشته همزمان با گسترش ورود فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عرصه ی تعلیم و تربیت پژوهش در خصوص تاثیرات و پیامدهای آن نیز روز به روز گسترش یابد. ادغام ICT در آموزش و پرورش از روش های متعددی بر سیستم های آموزشی اثر می گذارد و به نحوی حتی زندگی خصوصی تمام بازیگران صحنه ی آموزش را با در نظر داشتن اندازه درگیری آنها در تکنولوژی های جدید تحت تاثیر قرار می دهد (اونگ و همکاران،2010).

ارستاد[3](2009) در مطالعه 10 رساله در کاربرد ICT در مدارس نروژ به مساله ی پیچیدگی ابعاد تاثیر این نوآوری پی برده می باشد. وی با مطالعه پژوهش های که در این زمینه انجام شده نتیجه می گیرد که در سال های گذشته تمایل بر این بوده می باشد که مطالعات مربوط به تاثیر ICT شاخص های متعددی را در این خصوص نظر بگیرند. وی در این زمینه به پژوهش های انگسترون،انگسترون و سانتیور و تامسون تصریح می کند و بر این عقیده می باشد که برای فهم بهتر تاثیر ICT بر مدارس نیاز داریم که آن را در ابعاد مختلف مطالعه نماییم. زیرا به گفته ی وی هنوز سوال های بی جوابی در خصوص تاثیر ICT در کوتاه مدت و بلند مدت بر یادگیری هست (ارستاد،2009،ص15).

در آغاز بیشتر مطالعه های مرتبط با ورود فناوری های ارتباطات و اطلاعات در مدارس بر عملکرد یادگیری دانش آموزان تمرکز می نمود. در این ارتباط کاواناف، گلین، کرمری، هس و بلومیر[4](2004) در فرا تحلیل 116 پژوهش در خصوص تاثیرات دوره های مختلف آموزش های با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات که در سال های 1999تا 2004 انجام شده اند. به این نتیجه رسیده اند که این دوره ها در مقایسه با دوره های سنتی از نظر پیش رفت تحصیلی و  یادگیری می توانند همان نتایج را داشته باشند. اما در حال حاضر در نظر داشتن سایر کارکرد های مدارس در این خصوص مورد توجه قرار گرفته می باشد. اسمیت[5](2008) در پژوهش های خود با عنوان تاثیر ICT بر مدارس از دیدگاه دانش اموزان و معلمان در فنلاند، سه فاکتور را در این ارتباط مورد مطالعه قرار داده می باشد که شامل کسب صلاحیت های علمی، محیط کلاس و مدرسه، و فعالیت های معلمان می باشد. نتایج پژوهش های وی نشان می دهد که دانش اموزان انگیزه ی خوبی برای بهره گیری از تکنولوژی دارند. در این پژوهش مدرسه به عنوان محیطی با ابعاد علمی، اجتماعی و روانی در نظر گرفته شده می باشد. در این خصوص کمیسیون اروپایی پژوهش وابسته به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و اروپا[6] یکی از اولویت های خود را تعیین شاخص ها، معیارها و بنچ مارک های مر تبط با تاثیر ICT بر آموزش و پروش قرار داده و در این ارتباط کتابی را نیز منتشر کرده می باشد.

[1] Information and communication technology

[2] Sulivan & frost

[3] Erstad

[4] Cavannaugh, Gillan, Kromrey, Hess, & Blomeyer

[5] Ilomaki

[6] Organization for economic co-operation and development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان