دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تأثیر نیروی انسانی در سودآوری سازمانی :

وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان می باشد و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند؛ اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به گونه مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. نمونه هایی از اقدامات مسئولان امور پرسنلی که می تواند با کاهش هزینه ها یا افزایش تولید و کارایی به سودبخشی بیشتر سازمان کمک کند به این تبیین می باشد:

 1. کاهش اضافه کاری های غیر ضروری با افزایش راندمان کار در ساعات عادی؛
 2. اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها؛
 3. طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان؛
 4. جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم و فراهم کردن محیط مناسبی که باعث خوشنودی و رضایت کارکنان گردد و درنتیجه مانع از ترک سازمان و هزینه های ناشی از آن گردد؛
 5. طراحی یک سیستم بهداشت و ایمنی مؤثر و نظارت دقیق بر آن برای جلوگیری از بروز حوادث و متحمل شدن هزینه هایی مانند پرداخت خسارت، دارو و درمان، بیمه های بیکاری یا از کارافتادگی و ضررهای ناشی از توقف کار و اتلاف وقت؛
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. آموزش مهارت های لازم به مقصود تربیت کارکنانی که حداکثر بازدهی را داشته باشند؛
 8. یافتن و استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر شغلی و در هر سطحی؛
 9. طراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و نگهداری نیروهای کارا با سایر سازمان ها رقابت نماید؛
 10. تشویق متصدیان مشاغل به گونه ای که زمینه مساعدی را برای ابراز نظرهایشان درمورد کاهش هزینه ها فراهم آورد.

نتیجه این که هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی می باشد. کمک به افزایش تولید و بهره وری، موثرترین کمکی می باشد که می­توان به سازمان نمود. بهره وری را می توان بهره گیری مؤثر از منابع انسانی و امکانات فیزیکی و مالی تعریف نمود. اگر چه مدیریت منابع انسانی نمی تواند دخالت مستقیم چندانی در چگونگی بهره گیری از سایر منابع در سازمان داشته باشد اما با در نظر داشتن حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، مدیریت منابع انسانی می تواند با طراحی برنامه ها و سیستم هایی برای به کارگیری شایسته نیروهای سازمان، تأثیر مهمی در بقاء و کارایی سازمان اعمال کند (سعادت، 1386).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی