دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 روایی و پایایی ابزار سنجش

در هر سنجش با وجود دقت در ابزار سنجش، باز هم میزانی از خطا هست که آن را خطای سنجش می‌نامند. محقق بایستی این خطا را کاهش دهد و کیفیت سنجش خود را ثابت کند، لازمه‌ی این کار به اثبات رساندن روایی و پایایی می باشد.

 

1-1-1-1                 روایی(اعتبار)

روایی بدین معنی می باشد که هر ابزار اندازه گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته شده می باشد. خاطر نشان می گردد که محقق یک آزمون را تایید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به دست آمده از یک روش خاص می‌پردازد (کارمینز و زلر، 1386: 18). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه­گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1386: 170). روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه­گیری هست. در این مطالعه از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویه­ها (به گونه دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) بهره گیری شده می باشد. اساساً، روایی محتوا بدین معنی می باشد که یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در بر می‌گیرد (کارمینز و زلر، 1386: 26). به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی می باشد که معمولاً برای مطالعه اجزای تشکیل دهنده‌ی یک ابزار اندازه­گیری به کار برده می گردد. اگر سوال‌های ابزار اندازه­گیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا می باشد. از این رو برای مطالعه روایی محتوایی، پرسشنامه‌ها در اختیار صاحب‌نظران مرتبط با موضوع پژوهش مانند استاد راهنما، مشاور و تعدادی از اساتید قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را درمورد محتوای گویه­های پرسشنامه متناسب با هدف پژوهش ارایه دهند. پس از دریافت پرسشنامه، اصلاحات پیشنهادی از جانب متخصصین در نظر گرفته گردید تا پرسشنامه از روایی محتوای لازم برخوردار باشد.

1-1-1-2                 پایایی

پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه­گیری می باشد (سرمد و همکاران، 1386: 166) و به اندازه‌ای اطلاق می گردد که نتایج بدست آمده از یک ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان و زمان‌های متفاوت، یکسان باشد (میر[1]، 2010: 9). به عبارت دقیق‌تر، پایایی نشان می‌دهد که ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، 1386: 166-167). پس پایایی با ثبات، صحت و قابلیت پیش­بینی یافته‌های ابزار انداز­ه­گیری سر و کار دارد (ونوس و همکاران، 1386). برای اندازه­گیری پایایی روش‌های متعددی هست مانند‌ی آن‌ها، آلفای کرونباخ[2] می باشد (آلن و ین[3]، 1979: 72). در این مطالعه نیز همانند بسیاری از مطالعات دیگر برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی می باشد بین صفر و یک. ضریب آلفای کمتر از 6/0 نشان دهنده‌ی پایایی ضعیف می باشد. آلفای بالای 7/0 تا 8/0 نشان دهنده‌ی پایایی نسبتاً خوب و آلفای بالاتر از 8/0 نشان از پایایی بالای ابزار اندازه­گیری دارد (سکاران[4]، 1380: 385).

[1] Meyer

[2] Alpha Cronbach

[3] Allen & Yen

[4] Sekaran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان