دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی مهارت های انسانی

مبانی مهارت های انسانی، اصول و ضوابط رفتاری می باشد که می‏توان به‏ صورت همسان در کلیه شرایط روبرو شدن با دیگران اعمال نمود. بهتر می باشد هر فرد فهرستی از این مهارت های‏ رفتاری داشته باشد. این مبانی با در نظر داشتن شرایط، اهمیت متفاوتی خواهند داشت، اگر در مورد چگونگی حل مسئله‏ای با فرد با تجربه‏تر از خود بحث و گفتگو می‏کنید، گوش دادن بیشتر بر صحبت کردن اولویت دارد. در حالتی ‏که آگاهی و اطلاع شما بیشتر از دیگران می باشد، برقراری‏ ارتباط روشن و آزمایش اندازه درک دیگران از یک مشکل، در اولویت بالاتر قرار دارد (آقابخشی و افشاری راد، 1386: 396).

به ‏گونه کلی شش اصل و مبنای رفتاری هست که می‏تواند در کلیه شرایط، کاربرد داشته‏ باشد:

 • مطالعه و تحلیل شرایط؛
 • در نظر گرفتن اهداف واقعی؛
 • انتخاب شیوه‏های مناسب رفتاری؛
 • کنترل رفتار خود؛
 • جهت دادن به رفتار دیگران؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نظارت بر رفتار خود و دیگران.

سه اصل اول از اصول فوق، مهارت های ذهنی‏ و فکری هستند و سه مهارت بعدی، مهارت هایی‏ هستند که در حین انجام رفتار عیان می‏شوند، به ‏هر حال رفتار هر کس ترکیبی از آنهاست. هیچ‏ تفکری احتمالاً بدون اقدام و اقدام باقی نمی‏ماند و هیچ حرکت و رفتاری قطعاً بدون تفکر نمود پیدا نمی‏کند.

در نظر داشتن مهارت های مذکور، ابزار مناسبی‏ می باشد که در همه شرایط و همه‏جا قابل بهره گیری‏ می باشد. مطالعه و تحلیل هر جایگاه، ما را در کشف شرایطی که موجب برقراری هدف واقعی‏ می‏گردد، کمک می‏کند. اهداف تعیین‏ شده به نوبه‏ خود برای انتخاب بهترین رفتار زمینه‏ای فراهم‏ می‏کند. سپس هر مهارت فکری به‏ سوی مرحله‏ بعدی حرکت کرده و در مجموع هر سه مهارت، در مورد آگاهی دادن نسبت به جایگاه و چگونگی اقدام لازم درمورد آن چیز که که می‏خواهیم‏ انجام دهیم، به ما کمک می‏کند. به احتمال زیاد با کنترل آگاهانه رفتار خود، رفتار مورد نیاز برای‏ رسیدن به هدف را به‏کار می‏بریم. بدین ترتیب ما از تنها راه ممکن یعنی از طریق رفتار صحیح خود بر رفتار دیگران تأثیر خواهیم گذاشت (الوانی، 1372).

حال با دقت بیشتری هر یک از مهارت ها مورد مطالعه قرار می‏گیرد. بایستی توجه داشت که در نحوه مهارت های انسانی فقط وضعیت رودررو مورد نظر می باشد. در رویارویی با دیگران شش‏ سؤال کلیدی مطرح می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

 1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان