دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          مقدمه

قرن 21 به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های کامپیوتر نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی همخوانی ندارد. فن آوری اطلاعات به عنوان محور تحول و توسعه در جهان مقصود شده می باشد و بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته می باشد. دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و اطلاعات و داده ها به سرعت و در زمانی غیر قابل تصور به دور افتاده ترین مناطق جهان منتقل و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار می گیرد، جامعه ای که در آن دانایی و اندازه دسترسی و بهره گیری از دانش، دارای تأثیر محوری و تعیین کننده می باشد(حج فروش، اورنکی ،1382).

آموزش رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور می باشد و آموزش الکترونیکی، امروزه از جدیدترین و مطمئن ترین روشها در توسعه آموزش های فردی و سازمانی می باشد و مهم ترین دغدغه نظام آموزش و پرورش یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد برای آنکه همه گروه های اجتماعی قادر باشند به گونه مؤثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند بایستی یادگیری پیوسته، خلاقیت و نوآوری را یاد بگیرند. تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از تأثیر و کارکرد مدارس به عنوان اصلی ترین نهادهای آموزش در جامعه می باشد(عطاران،1382).

امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه ای نیاز دارد که با بهره گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نماید. تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم ساخته می باشد. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی ما سازگاری ندارد(زمانی و همکاران،1389). مدتی می باشد بعضی کشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی دست زده اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. اما در عین حال کارکردهای اجتماعی مدرسه بر جای خود باقی می ماند، زیرا در روابط اجتماعی به دانش آموزان یاری می رساند. در این مدارس دانش آموزان می توانند با منابع علمی جهان و معلمان و دانش آموزان مدارس دیگر ارتباط مستقر کنند(محمودی و همکاران،1386). آموزش رایج در مدارس کشور یک آموزش سنتی و یا بعبارت دیگر فقط شنیداری می باشد، درحالیکه در مدارس هوشمند روش تدریس مبتنی بر دیداری – شنیداری می باشد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد، در حالیکه ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6ماه می باشد. ضمناً در روش دیداری – شنیداری مطالب علمی در محیطی جذاب تر و در مدت کمتر قابل انتقال می باشد(شریفی و همکاران،1391).

درمورد تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزش دو رویکرد متفاوت هست: بعضی عقیده دارند اثر فناوری تدریجی می باشد و صرفاً انتقال برنامه درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع می گردد. رویکرد دوم معتقد می باشد ورود فن آوری اطلاعات و ارتباطات به مدارس، اهداف و ابزارهای تعلیم و تربیت را بطور اساسی تغییر می دهد. از این  دیدگاه فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام اموزش سنتی فایق می آید(آیتی،رستمی،1388).

کودکان به گونه طبیعی با انگیزه برای یادگیری متولد می شوند. دست زدن کودک به اشیا،غذا خوردن بدون کمک دیگران، راه رفتن و… مانند ی اولین انگیزش ها برای یادگیری می باشد که بعدها پاسخگوی فعالیت های وابسته به مدرسه مانند خواندن و نوشتن می باشد(چسمن،2010).  زمانیکه کودکان انگیزه ای برای یادگیری ندارند، یعنی مانعی در راه انگیزش طبیعی آنها هست، احساس می کنند که به خوبی نمی توانند وظایف مربوط به مدرسه را انجام دهند و در نتیجه تلاششان را متوقف می کنند، یا به اندازه ی کافی کوشش جدی از خود نشان نمی دهند.این قبیل کودکان،براحتی سرخورده[1] می شوند واز آنجا که تلاششان را متوقف می کنندویادگیری آنها با موفقیت همراه نمی گردد، تجربه ی شوروهیجان[2] ناشی ازیادگیری مباحث جدید را کسب نمی کنند و معتقد می شوند همه ی موفقیتها به شانس و تصادف یا اوضاع و احوال[3] مربوط می باشد. بعضی عوامل اثر گذار بر یادگیری ، مثل : یاد نگرفتن ، وجود مشکلاتی در خلق و خو[4] ،به تاخیر انداختن امور، فشارهای روانی و افسردگی[5] ،یادگیری در مدرسه را سخت تر می کنند(فیروزنیا، و همکاران،1388).ایجاد در انگیزه در یادگیری دانش آموزان همیشه یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده می باشد.اینکه چگونه شیوه سنتی را تغییر داده و بتوانیم به مدرسه ای که توانایی بلقوه در ایجاد انگیزه برای دانش اموز می گردد برسیم(زارعی زوارکی، ملازادگان،1393).

اولین مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تأسیس گردید و سپس مالزی در برنامه توسعه خود در پروژه ” بیست بیست ” مدارس هوشمند را جزو یکی از برنامه های اساسی خود قرار داد. در ایران در سال تحصیلی 84-1383 سازمان آموزش و پرورش تهران اقدام به راه اندازی مدارس هوشمند در چهار دبیرستان منتخب نواحی گوناگون تهران نموده می باشد(صالحی، کاشانی،1386). وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه های دینی و اقتضای حال و به مقصود تحقق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت اقدام به توسعه و تجهیز مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده می باشد، از این رو برای نیل به این هدف نیاز به همتی مضاعف در سال جهاد اقتصادی داریم(پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

[1] frustrated

[2] thrill

[3] circumstance

[4] temperament

[5] depression

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان