دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل آماری پرسشنامه

بعد از طرح پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات، به تحلیل داده های موجود می پردازیم. در تحلیل اطلاعات از نظریه آماری اسپیرمن و پیرسون بهره گیری می گردد.

آزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن و پیرسون پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می گردد متغیرهای اسمی و رتبه‌ای به متغیرهای فاصله‌ای و نسبتی تبدیل می شوند و برای تحلیل ارتباط‌ها از این دو ضریب بهره گیری می گردد. اگر توزیع نرمال باشد از آزمون پارامتری پیرسون ودر غیر این‌صورت از آزمون اسپیرمن بهره گیری می گردد.

3-7-آزمون روایی و پایایی پرسش نامه

ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد بهره گیری قرار میگیرد درمرحله نخست بایستی از روایی (اعتبار) برخوردار باشند و درمرحله دوم بایستی پایایی ( اعتماد ) داشته باشند. روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر می باشد خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند. خاطر نشان می گردد که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به جایگاه دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می گردد. از آن جمله می‌توان به الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی) ، ب) روش موازی (همتا) ، ج) روش تصنیف (دو نیمه کردن)  ، د) روش کودر- ریچاردسون و سایر تصریح نمود.

الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی

این روش عبارت می باشد از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، آغاز ابزار اندازه گیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می گردد. نمرات بدست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می گردد. این ضریب نمایانگر قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار می باشد. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات مولفه های یک ابزار اندازه گیری به کار می‌رود اما با این اشکال نیز روبه رو می باشد که نتایج حاصله از آزمون مجدد می‌تواند تحت تاثیر تمرین (تجربه) و حافظه آزمودنی قرار گرفته و پس منجر به تغییر در قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان