دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی

در یادگیری کارآموزان و دانش آموزان، انگیزه مساله مهمی می باشد به واقع بعضی متخصصان ایجاد انگیزه را از مسوولیت های نخستین مربیان و معلمان می دانند. با وجود برانگیخته شدن یادگیرندگان این احتمال می باشد که آنان کوشش کافی برای تسلط یابی نشان ندهند با تاسف گفتنی می باشد که حتی بهترین برنامه کارآموزی و آموزش سازماندهی شده هم در صورت نبود «انگیزه» در کارآموزان و دانش آموزان به بار نمی نشینند. هنوز هم افرادی هستند که پیشاپیش نشانه هایی از انگیزش در خود دارند بشر ها از ابتدای حیات خود تا واپسین دم حیات خودانگیختگی را با خود دارند انگیزش از ویژگی های هر موجود زنده ای می باشد. اما در مواردی دیده می گردد که یادگیرندگان دوست ندارند کاری که انجام می دهند بنا بر خواسته معلمان یا مربیان باشند به هر روی آنان به طریقی برانگیخته می شوند. پس مربی و معلم بیش از آنکه تأثیر انگیزه زایی را اعمال کند به ایفای تأثیر کنترل انگیزش یادگیرندگان و سوق دادن انگیزه ها برای یادگیری تکلیف یا کار ویژه ای انجامد، یعنی توجه آنان به نحوی جلب می گردد و انرژیشان برای بجای آوردن فعالیت جدی هدایت می گردد(خدیوی ،وکیلی مفاخری 1390).

انگیزه نیرویی درونی می باشد که سبب می گردد به نحوی معین رفتار کنیم. گاه انگیزه غریزی و گاه از تصمیمی منطقی می باشد روی هم رفته گفتنی می باشد که آن ترکیبی از هر دو می باشد تا حدودی انگیزش غریزی، نیندیشیده و تا حدودی هم منطقی و اندیشیده می باشد، اغلب انگیزش خود محور و در خدمت شخصی می باشد. انگیزه ها نیروی قوی در فرآیند یادگیری هستند. انگیزش نه فقط نیرویی هدایت کننده می باشد بلکه گیج کننده هم هست. اگر نسبت به موضوعی انگیزه پیدا کنید کار دیگری را که بایستی انجام دهید سبب سردرگمی خواهد بود، این حالتی می باشد که ترجیح می دهید کاری را پی بگیرید و از سوی دیگر مجبورید کار دیگری را برگزینید(ویسانی و همکاران1391).انگیزش به فراگیرندگان نیرو می دهد. این نیرو سبب می گردد که آنان فعال و درگیر در کار و مسوول شوند. انگیزش عاملی برای پافشاری در کار و تداوم فعالیت می باشد. انگیزش هدف محور می باشد، انگیزش یادگیرندگان را برای تکمیل کردن کار و برآورد درک یک هدف عینی مطلوب رهنمون می سازد. انگیزش انتخابی می باشد. انگیزش تعیین می کند که بجای آوردن چه فعالیتی را بایستی پذیرفت. همچنین معین می کند که تکلیف یا کار  چگونه انجام می گردد. انگیزش اولویت را مشخص می کند(روشن میلانی و همکاران،1390).

انگیزش به رفتار یادگیرنده الگو می دهد، انگیزش به فعالیتها سازمان می دهد بر نیروی کار و کارایی می افزاید و سبب پدید آوری نقشه یا طرح می گردد. آثار چهار عامل پشتکار جهت یابی اولویت بندی و رفتار برنامه ریزی شده برای یادگیری ضروری می باشد. آنها منبع غنی ای را پدید می آورند که مربیان و معلمان و یادگیرندگان می توانند از آن بهره مند گردند(تمنایی فر،گندمی،1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان