دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          تعریف متغیرها

در این پژوهش متغیر مستقل مدارس هوشمند و متغیروابسته انگیزش پیشرفت دانش آموزان می باشد (البته این متغیرها به عنوان متغیرهای پنهان می باشد و برای مشخص کردن این متغیرها از متغیرهای نظاره شده ای که در مدل مفهومی نشان داده شده می باشد بهره گیری کردیم).

1-1-1 مدرسه هوشمند

مدرسه ای که علاوه براستفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس کوشش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه ای و فناوری های مربوطه، کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند(نوحی و همکاران،1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2 مدل سازی معادلات ساختاری

مانند تحلیل‌های همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی می باشد. با در نظر داشتن هدف پژوهش و تحلیل‌هائی که روی این ماتریس صورت می‌گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می گردد: تحلیل عاملی  و مدل معادلات ساختاری  . هر دو این تحلیل‌ها از طریق نرم افزار آموس  قابل انجام می باشد. مدل معادلات ساختاری یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل نظاره می باشد. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده می باشد: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای نظاره شده را تعریف می کند.

1-1-3 متغیر پنهان و متغیر قابل نظاره

سازه‌ها یا متغیرهای پنهان و متغیرهای نظاره شده دو مفهوم اساسی در تحلیل‌های آماری بویژه بحث تحلیل عاملی و مدل‌یابی معدلات ساختاری هستند. متغیرهای پنهان که از آنها تحت عنوان متغیر مکنون نیز یاد می گردد متغیرهائی هستند که به صورت مستقیم قابل نظاره نیستند. برای مثال متغیر انگیزه را در نظر بگیرید. انگیزه فرد را نمی‌توان به صورت مستقیم نظاره نمود و سنجید. به همین مقصود برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجه‌ها یا گویه‌هائی بهره گیری می‌کنند که همان سوالات پرسشنامه را تشکیل می‌دهند. این سنجه‌ها متغیرهای نظاره شده هستند. برای مثال سخت‌کوشی، حضور به‌موقع در محل کار، حساسیت به انجام کار و مواردی همانند این متغیرهای قابل نظاره برای متغیر پنهان انگیزش هستند.

1-1-4 طراحی یک مدل معادلات ساختاری

طراحی یک مدل معادلات ساختاری با ذکر یک مثال تبیین داده می گردد. برای نمونه در پژوهشی ارتباط سه متغیر پنهان A,B,C مطالعه می گردد. ارتباط علی بین این متغیرها به این شکل در نظر گرفته شده می باشد: (شکل ‏2‑4)

متغیر پنهان A یک متغیر مستقل می باشد و بر هر دو متغیر پنهان B و C تاثیر دارد.

برای سنجش متغیر پنهان A از دو متغیر قابل نظاره A1 و A2 بهره گیری شده می باشد.

برای سنجش متغیر پنهان B از دو متغیر قابل نظاره B1 و B2 بهره گیری شده می باشد.

شکل ‏2‑4: نمایش یک مدل معادلات ساختاری که متغیر پاسخ B و متغیرهای مستقلAوC می باشد.

برای سنجش متغیر پنهان C از سه متغیر قابل نظاره C1 و C2 و C3 بهره گیری شده می باشد. (قاسمی, 1392)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان