دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 چکیده:

با گسترش شهرها وافزایش روز افزون  وسایل نقلیه ، شاهد آن هستیم که وضعیت ترافیک در شهرها هر روز پیچیده ترمی گردد. معضل ترافیک علاوه بر اینکه سبب اتلاف وقت زیادی از شهروندان می گردد معضلات دیگری نیز به همراه دارد. بعضی از این معضلات عبارتد از:

 • افزایش مصرف سوخت وهدر رفتن سرمایه های ملی کشور
 • افزایش آلودگی هوا و خطرات زیست محیطی
 • افزایش بیماریها ومشکلات تنفسی
 • افزایش تنش واسترس وپایین آمدن آستانه تحمل افراد
 • کاهش بازدهی اقتصاد ملی به دلیل اتلاف زمانهای طولانی

در کشورهای مختلف همواره کوشش بر این بوده می باشد تا با چاره اندیشی راه حل های مختلف ، بتوان از معضل ترافیک کاست. یکی از این راه حلها حذف تقاطع ها وچراغهای راهنمایی و بهره گیری از دور برگردانها         می باشد. بهره گیری از دوربرگردانها وحذف تقاطع ها مدتهای مدیدی می باشد که در کشور ما متداول گشته واستفاده می گردد.

در خصوص تاثیرات بهره گیری از دوربرگردانها ، مزایا ومعایب آنها تا کنون تحقیقات زیادی انجام شده می باشد که هر پژوهش از منظر خاصی به موضوع نگاه کرده و پارامترهای ویژه ای رامورد ارزیابی قرار می دهد. در این پژوهش نیز کوشش شده می باشد تا تاثیر بهره گیری از دوربرگردانها در  افزایش یا کاهش حجم ترافیک وهزینه های آن به صوررت کلان مورد مطالعه قرار گیرد. درانتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه اظهار خواهد گردید. ساختار این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل خواهد بود که عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها

 

 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان