دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1-1-1                 میانگین ساعت در روز را در حال رانندگی

پاسخگویان بر حسب میانگین ساعت در روز را در حال رانندگی در 4 گروه طبقه بندی شده­اند. که فراوانی آن­ها را در جدول 4-7 نظاره می­کنید.

جدول 4-7 توزیع فراوانی میانگین ساعت در روز را در حال رانندگی

میانگین ساعت در روز را در حال رانندگی فراوانی درصد درصد تجمعی
1ساعت 20 20.0 20.0
2تا3ساعت 40 40.0 60.0
4تا5ساعت 29 29.0 89.0
بیش از 5ساعت 11 11.0 100.0
جمع 100 100.0  

4-1-1-2   میانگین دقیقه از زمان رانندگی را در ترافیک

پاسخگویان بر حسب میانگین دقیقه از زمان رانندگی را در ترافیک بهره گیری می­کنند به 4 گروه تقسیم شده­اند. که فراوانی آن­ها را در جدول 4-8 نظاره می­کنید. با در نظر داشتن جدول 7/11 درصد از پاسخگویان همیشه، 2/12 درصد اغلب اوقات، 4/40 درصد گاهی اوقات و 7/35 به ندرت برای خرید از اینترنت بهره گیری می­کنند.

جدول 4-8 توزیع فراوانی میانگین دقیقه از زمان رانندگی را در ترافیک

4-2   آمار استنباطی

تأثیر آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، اختصار کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها می باشد. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه کوشش می کند آن چیز که را که از مطالعه گروه نمونه به دست آورده می باشد به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. تئوری‌های روان‌شناسی از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به آن چیز که که ممکن می باشد در مورد کل افراد جامعه صادق باشد به وجود می‌آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن می باشد. از اینرو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با بهره گیری از آنها نتایج به دست‌آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگتر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آنها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می گردد آمار استنباطی گفته می گردد(دلاور،1385).

4-2-1                      آزمون فرضیه های پژوهش 

در این بخش آغاز فرضیه های تصریح شده در فصل اول مورد مطالعه و آزمون قرارگرفته و در نهایت به تجزیه و تحلیل و مطالعه مساله اصلی پژوهش پرداخته شده می باشد.با در نظر داشتن اینکه به هر سؤال پرسشنامه امتیازی داده شده می باشد، برای پاسخ به فرضیه­ها از متوسط امتیازات مربوط به سوالات بهره گیری شده می باشد. به تعبیری داریم:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان