دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          تعریف مدرسه هوشمند

مدارس هوشمند مدرسه فیزیکی می باشد که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه و شبکه می باشد ، محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظام آن هوشمند می باشد. مدارس هوشمند محیطی می باشد که جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموز پژوهنده مبتنی بر علم جدید طراحی شده می باشد(منصوری ،1387). مدرسه هوشمند مدرسه ای می باشد که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه ای و شبکه ای انجام  می گردد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند می باشد(مینگ و همکاران،2010). مدرسه هوشمند مدرسه اى می باشد که با کمک فناوریهاى جدید سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند درصدد سرعت بخشى به فرآیند یاددهى، یادگیرى و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا بشر عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندى و بهره گیری بهینه از منابع فنى دانش روز با در نظر داشتن طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد(الوی و همکاران،2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور می باشد . مدرسه هوشمند ، مدرسه ای می باشد که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رایانه می باشد و محتوای بیشتر درسهای آن الکترونیکی می باشد ، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الکترونیکی) می باشد(پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

محیط یاد دهی و یادگیری در مدارس هوشمند  براساس پژوهش ارائه شده توسط آقای دیوید پرکینز  از دانشگاه هاروارد که تأثیر اولیه را درطراحی وتوسعه مدارس هوشمند اعمال کرده دارای 8 اصل یاتئوری اساسی یادگیری می باشد که عبارتنداز:

1-مدرسه به عنوان سازمان یادگیری : مدرسه نه فقط برای دانش آموزان بلکه برای معلمان مدیران وحتی اولیای دانش آموزان نیز محیط یادگیری می باشد و سازمان یادگیری مدارس هوشمند به نحوی می باشد که دریک فرایند طبیعی از تعیین هدف ها ، محتوا ، ارزشیابی و نحوه نظارت برخود و خلق سیستم پویا کلیه اعضا مشارکت دارند.

2- ارزشیابی یادگیری محور:  ارزشیابی برمحور یادگیری می باشد  نه محصول وننتیجه کار به نحوی که دانش آموزان ومعلمان را دریک فراینددرگیرنموده ونتیجه ارزشیابی برمحور کیفیت وکاربرد آن برروی دانش آموزان قرارمی گیرد وآزمون ها دربهترین شرایط به عنوان ابزار ارزشیابی به کاربرده می شوند.

3- دانش زابیشی : درمدارس  هوشمند با ارائه محتوای مناسب بیش ترین تاثیر را بررشد فکری وعملی دانش آموزان می گذاردو به جای مصرف  اطلاعات ودانش توسط دانش آموزان به توانایی تولید دانایی نیزمجهزمی شوند.

4- تاکید بردرک وشناخت اهداف : اهداف برنامه ها و فعالیت های مدارس هوشمند برای دانش آموزان قابل درک به نحوی که خروجی های مدارس براساس اهداف از پیش تعیین شده تنظیم می گردند وبه همین مقصود دانش آموزان ازمشارکت وهمراهی بیش تر ومناسب تری درامر یادگیری برخوردار خواهند بود.

5- تاکید برهوش اکتسابی : تحقیقات ومطالعات نشان می دهد که با آموزش روش های تفکر ، به ویژه روش های تلفیقی و روش های فعال تدریس دانش آموزان می توانند از هوش و قدرت تفکر بالاتری درامریادگیری برخوردارباشند.

6-  تاکید برتدریس مهارت وانتقال : از دیگر اصول یادگیری درمدارس هوشمند ، بهره گیری ا ز فنون وروش های تدریسی می باشد که ضمن تقویت انگیزه آنان اوامر یادگیری شبیه سازی والگو گیری ازآن برای  آن ها فراهم گردد واین امر موجب می گردد که دانش آموزان نسبت به انتقال این مهارت به دیگران  به گونه خودکار ا قدام نمایند. این نکته درفرایند یادگیری تأثیر بسیار مفید وموثری را اعمال می کنند.

7- یادگیری محصول تفکراست : آماده سازی دانش آموزان برای تفکر زمینه منطقی کردن امور را برای آن ها فراهم می نماید.

8- شمول همگانی  : از دستاوردهای تفکر خلاق ودرک عمیق ازمسائل ، آماده کردن  دانش آموزان وحتی معلمان درحل معضلات پیچیده وغامض آموزشی می باشد ، درمدارس هوشمند دانش آموزان ومعلمان این علاقه را به راحتی بروز می دهند وبا تکیه برخلاقیت ونوآوری وارائه روش های جدیددرحل معضلات اقدام می نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان