دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ابعاد تعهد سازمانی :

در مطالعات رفتار سازمانی، تأکید بر توجه های مربوط به کار می باشد و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه توجه تعهد سازمانی، رضایت شغلی و وابستگی شغلی می باشد (رابینز، 1385، ص 28).

مانند خیلی از مفاهیم روانشناسی سازمانی، تعهد به شیوه های متفاوتی تعریف و اندازه گیری می گردد. اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع می توان پیدا نمود، اما هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس نمایند (مایر و همکاران، 1993).

2-11-1 وابستگی عاطفی[1]

عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه ای می باشد که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، در نظر گرفته می گردد. براین اساس فردی که شدیداً متعهد می باشد، خود را با سازمان تعیین هویت می کند، در سازمان مشارکت و درآن درگیر می گردد و از عضویت در سازمان لذت می برد.

 

2-11-2 درک هزینه ها[2]

بعضی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد تأثیر چندان برجسته ای ندارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینه های ناشی از ترک سازمان تعریف می گردد. بر این اساس، هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه های زیادی متوجه او خواهد گردید، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد گردید. اجتماعی شدن سازمانی، به این معنی می باشد که کارکنان از طریق شیوه های مختلف سازمانی رهنمون به قسمی می شوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک کرده و باور نمایند، لذا این دسته از کارکنان در ادامه ،وفاداری و تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت (باقری و تولایی، 1389).

[1] Affective Attachment

[2] Percived Costs

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی