دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه

 

بعد از انقلاب صنعتی، دانش مدیریت به گونه رسمی در مراکز آموزشی تدریس و در سازمان های صنعتی و خدماتی به کار گرفته گردید. دانش مدیریت به شکل امروزی آن، از ابتدای قرن بیستم توسعه پیدا نمود. امروزه اهمیت مدیریت در موفقیت سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. مدیران مسئول به کارگیری منابع انسانی برای تأمین اهداف سازمانی هستند.

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان به شمار می رود. به مقصود تحقق اهداف نیاز به یک کوشش گروهی می باشد. پیچیدگی کار جمعی ، مدیریت نظام گونه را به وجود آورده می باشد. اثربخشی و کارآیی به عنوان دو هدف مهم در تمامی سازمانها نیازمند تدابیری می باشد که مدیران آنها را اتخاذ می کنند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. بدیهی می باشد پیدایش سازمانها و توسعه آنها نتیجه وجود مدیریت می باشد و سازمان و مدیریت لازم و ملزم یکدیگر هستند. (جوادین و امیرکبیری، 1380). موضوع مهارتهای مدیریتی مانند مسائلی می باشد که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده می باشد. مهارتهایی که برای مدیران لازم می باشد به سه دسته مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی تقسیم شده می باشد. ( کتز، 1375 : 96 ). اثربخشی اندازه موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعریف شده می باشد. اثربخشی اندازه تکمیل کارهای صحیح را نشان می دهد. (طاهری، 1384 : 17). اندازه اثربخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که مدیر در جهت تحقق اهداف و نتایج مطلوب سازمان باشد، می گوییم اثربخشی تحقق یافته می باشد. ( علاقه بند، 1375: 168 ).

دوبرین، مدیریت را فرآیند به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی از طریق کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می داند. (دوبرین، 1994: 5 ) عده ای مدیریت را فرآیند اداره و هماهنگی منابع به صورت اثربخش و کارآرا و کوشش جهت رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده اند.

مدیریت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مهم شایانی می باشد. مطالعه کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده می باشد که فراهم کردن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه می توان از منابع انسانی به درستی بهره گیری نمود و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر می باشد.

هر سازمانی، در سه سطح مجزا لیکن متداخل اقدام می کند که هرکدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارتهای مدیریتی متفاوت هستند. این سطوح مدیریت شامل سطح عملیاتی ، سطح مدیریتی و سطح استراتژی می باشد. فهم سطوح سه گانه مدیریت می تواند در فهم تمرکز فعالیتها در سطوح مختلف در یک سازمان کمک نماید.

رشد روزافزون و توسعه دانش مدیریت موجب شده تا بزرگترین سازمان ها در دورترین نقاط جهان به بهترین نحو اداره شوند. توانمندشدن سازمان ها، مستلزم توانمند بودن اجزای آن می باشد. به بیانی دیگر ساختار و نیروی انسانی مناسب و مجرب و آکاه به مسائل سازمانی و همچنین دانش مدیریت از ضروریات اصلی هر سازمان می باشد و بدیهی می باشد سازمانی که بتواند ساختار خود را با شرایط پیچیده موجود تنظیم کند و از توانمندی ها و مهارت های مدیریتی خود به بهترین نحو بهره گیری نماید، عمکلرد و اثربخشی بیشتری نسبت به سایر سازمان ها از خود نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد سازمانی درگرو مدیریت اثرگذار و بهره گیری از روندهای مدیریتی می باشد ، این همان قضاوتی می باشد که کارکنان در سازمان در قبال مدیریت می کنند ( بزرمن و مور، 2012). این قضاوت ممکن می باشد با رضایت شغلی، روندهای مهم سازمانی و …. سنجیده گردد، اما به هر حال برای آنها اقتصاد و ماموریت سازمان اهمیت دارد و این مساله در سطح فردی و سازمانی سنجیده می گردد ( هورنگرن[1]، 2012).     از طرفی تأثیر مدیر، مهارتها و توانایی های وی که از جنبه های مختلف بر کارکنان تاثیر می گذارد      مانند مواردی می باشد که بایستی در نظر گرفته گردد ( چایلد و کیزر[2]، 2013). در این فصل بر آنیم تا به مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان بپردازیم.

[1] Horngren

[2] Child, J., & Kieser

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان