دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بهره وری :

ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩ ﻭرﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﻣﻮﻓق، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﺭﺯ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ (روزﺑﻬﺎن، 1387).

بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تعیین اندازه موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف سازمانی با در نظر داشتن منابع مصرف شده و مبنایی برای برنامه‌ریزی مؤثر جهت بهبود مستمر فعالیت‌ها در سازمان به شمار می رود. اهمیت بهره‌وری در زنجیره ارزش سازمان‌ها به حدی می باشد که در حال حاضر آن را به عنوان اثربخش ترین شاخص تعیین موفقیت سازمان‌ها و مزیت رقابتی آنها می‌دانند (طاهری،1384)

با توجه موارد فوق، شناسایی شاخص های مؤثر بر بهره وری در هر شرکت می تواند عاملی برای بهبود عملکرد باشد و این شاخص ها می تواند نسبت به نوع خدماتی یا محصولاتی که شرکت ها ارائه می دهند متفاوت باشند. پس به نظر می رسد داشتن شاخص های مناسب برای سنجش بهره وری در هر شرکت و بهبود این شاخص ها در نهایت بتواند موجبات رضایت مشتریان را فراهم سازد (ﻣﺪﻫﻮﺷﻲ، 1386).

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های مختلفی به مقصود شناسایی عوامل موثر بر بهره وری در جهان مطرح شده می باشد. دو گروه عمده‌ی عوامل مربوط به بهره‌وری هست:

  1. عوامل خارجی (غیر قابل کنترل)
  2. عوامل داخلی (قابل کنترل).

عوامل خارجی، عواملی می باشد که خارج از کنترل مؤسسه می‌باشد و عوامل داخلی عواملی می باشد که در کنترل مؤسسه قرار دارد. همانگونه که در نمودار زیر مشخص می باشد این عوامل خود نیز به عوامل خردتر قابل تقسیم می باشند که به صورت شکل شماره 2-1 می باشد:

شکل 2-1: یک الگوی ادغام شده‌ در مورد عوامل مؤثر بر

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی