دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

آموزش های متنوع و گسترده :

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشری می باشد. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده می باشد که سازمان ها، آموزش و پرورش را در رأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهاست (پیوکا و همکاران[1]، 2013؛ مایر[2]، 2013).

یکی از بزرگترین اهداف هر سازمان درمورد منابع انسانی خود بیشینه کردن اندازه عملکرد کارکنان خود می باشد (باپنا[3] و همکاران، 2013). سازمان ها هر ساله میلیاردها دلار هزینه می کنند تا به این هدف نزدیک شوند؛ غافل از این که درک درستی از منابع انسانی خود ندارند. بشر ها همواره به دنبال رسیدن به بهترین سطح از رفاه و زیستن هستند و برای آن کوشش می کنند. اگر کارکنان در سازمان بدانند از اهداف عالیه آن سازمان، در نظر داشتن کارکنان در سطح مناسب می باشد، با جدیت و انگیزهای بیشتر به کار در سازمان می پردازند (گرین و می[4]، 2013؛ رنویک[5] و همکاران، 2013؛ کهوئه و رایت[6]، 2013).

آموزش کارکنان در سازمان ها یکی از موضوعاتی می باشد که در سال های اخیر بسیار به آن پرداخته شده می باشد. به ویژه آموزش کارکنان که در سازمان هایی با تأثیر های حساس در جامعه سر وکار دارند و مراکز آموزشی یکی از این سازمان هاست. اگر منابع بشر موجود در مراکز آموزشی به خوبی از عهده وظیفه خود برآیند، اگر کیفیت زندگی کاری منابع بشر موجود در مراکز آموزشی از مطلوبیت کافی برخوردار باشد، اگر اندازه عملکرد کارکنان سازمان بیشتر از حد معمول باشد (کرامدین[7] و همکاران، 2013؛ واکفیلد و باتون [8]، 2013)، می توان ادعا نمود که کارکنان نوعی تعهد و وفادارای را به سازمان پیدا می کنند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان و بهره وری فعالیت های آن سازمان می گردد.

آموزش سازمانی عبارت می باشد از فراهم کردن زمینه تحول و بهبود مستمر رفتار شغلی کارکنان و برنامه ریزی برای اصلاح آتی رفتار کارکنان بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری و ارزشیابی اندازه رضایت مشتریان و عملکرد سازمان (رابرت،2005: 2). در یک اقتصاد جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش، یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی می باشد. عموماً آموزش کارکنان در ارتباط با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرآیندها و روش های انجام کار و خدمات پس از فروش محصولات می باشد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشخص شده می باشد که سرمایه گذاری در زمینه آموزش، نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج، بهبود توجه ها، افزایش مهارت ها در ارتباط با ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان را در پی دارد. پیش نیاز وجود کارکنان راضی، ارائه آموزش های مناسب و لازم به آن ها و همچنین در نظر گرفتن ایده های مشتریان و وجود مدیریت پشتیبان می باشد.

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی می باشد و امری موقت و تمام شدنی نمی‌باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند و بایستی همواره برای بهتر بجای آوردن کار خود از هر نوع که باشد، روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند. موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان در گرو انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی می باشد (شریعتمداری، 1383).

بعضی از سازمان ها ممکن می باشد به تنهایی به شناسایی کارکنان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها می توانند با اجرای طرح های آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند. بهره گیری از برنامه های آموزشی، موجب تسهیل کمک های بین فردی در میان کارکنان می گردد. البته برای توسعه مهارت های کارکنان، می توان از برنامه های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز بهره گیری نمود. یکی دیگر از روش های اجرای برنامه های آموزشی، برنامه های توسعه می باشد که مستقیماً با ایجاد رفتار مطلوب و مناسب در کارکنان ارتباط دارد. مطالعات و مطالعه ها نشان می دهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار مطلوب در کارکنان مرتبط می باشد. به بیانی دیگر کارکنانی که سرپرستانشان دوره های آموزشی را طی کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای مناسب را از خود نشان می دهند.

[1] Puukka et al

[2] Mayer

[3] Bapna

[4] Greene & Mi

[5] Renwick

[6] Kehoe & Wright

[7] Krameddine

[8] Button & Wakefield

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی