دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل اول-کلیات پژوهش

 • اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
 • اهمیت واهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………9
 • سوالات وفرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….10
 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
 • قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..12
 • جامعه آماری وحجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………12
 • محدودیتها ومشکلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….12

 

فصل دوم-  مروری بر تحقیقات گذشته

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
 • طراحی تقاطع ها……………………………………………………………………………………………………………………………..15
 • انواع دور برگردان…………………………………………………………………………………………………………………………….19
 • تاریخچه بهره گیری از دور برگردانها……………………………………………………………………………………………………22
 • مروری بر تحقیقات گذشته- مطالعه پایان نامه ها وپروژه ها………………………………………………………….26
 • مروری بر تحقیقات گذشته- مطالعه مقالات فنی…………………………………………………………………………..31
 • مروری بر تحقیقات گذشته- مطالعه کنفرانسها وکتب فنی……………………………………………………………39
 • جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….41

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان