دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1 مرور کلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اسمیت(2008) در پژوهش خود به عنوان سبک های یادگیری و احساس تعلق در ارتباط با دوره های آموزشی با واسطه ی کامپیوتر به این نتیجه رسیده می باشد که فراگیرانی که سبک یادگیری مشارکتی دارند از طریق خلق یک محیط تعاملی احساس تعلق خوبی داشته اند و به گونه کلی نتایج بیانگر رضایت خاطر فراگیران می باشد.(اسمیت،2008)

بهرامی و قادری (2008) درتحقیقی به مطالعه تفاوت هاو تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزی نسبت به مدارس عادی پرداخت. نتایج حاکی از این می باشد که بازده های انش آموزان در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد. بازده های دانش اموزان شامل انگیزش یادگیری، مهارت فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی می باشد.(بهرامی،قادری،2008).

ویتینگ (2006) در تحقیقی به مطالعه تاثیر بر روی احساس عضوی از جامعه ی کلاسی بودن پرداخت. نتایج اظهار کننده ی این مطلب می باشد که بهره گیری از کامپیوتر در کلاس درس دارای تاثیرات مثبت روی احساس جامعه ی کلاسی دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنها می باشد.(ویتینگ،2006).

بلدریان (2006) در تحقیقی به مطالعه احساس عضوی از جامعه بودن در دوره های آموزش از راه دور پرداخت. نتایج پژوهش اظهار کننده ی این مطلب می باشد که احساس جامعه ی کلاسی در میان دانش آموزانی که در دوره های آموزش از راه دور شرکت داشتند، نسبت دانش آموزان دوره های عادی کمتر می باشد.(بلدریان،2006).

ویتینگ (2006) در پژوهشی به مقایسته ی تعلق اجتماعی، در بین دانشجویان دوره های ترکیبی با دوره های سنتی و دوره های آنلاین پرداخته اند. نتایج نشان میدهد که در دوره های ترکیبی احساس تعلق اجتماعی بیشتری در مقایسته با دوره های سنتی و دوره های کاملا آنلاین هست. دراین پژوهش احساس تعلق و یادگیری به عنوان دو متغیر مهم در نظر گرفته شده اند.(ویتینگ،2006).

روسشل، پنویل و آبراهامسون(نقل دروایتنگ، 2006)، در فرا تحلیل 26 پژوهش انجام شده درمورد بهره گیری از تکنولوژی های جدید در آموزش به این نتیجه رسیده اند که بهره گیری از این تکنولوژی ها درآموزش باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در مدرسه و افزایش لذت بردن آنان از یادگیری، و همچنین افزایش یادگیری آنها می گردد. همچنین روبلایر و ادوارد (نقل در وایتنگ،2006) در تحقیقی عنوان می کنند که بهره گیری از تکنولوژی های جدید در آموزش باعث افزایش احساس عضوی از جامعه ی کلاسی و مشارکت در کلاس درس و ارتباط با همسالان می گردد.

کلارک(2000) در پژوهشی درمورد ی رسانه های جدید( شامل رایانه و شبکه های جهانی) و تاثیر آن بر انگیزش به این نتیجه رسید که در میان سه بازده ی انگیزشی  تنها انتخاب فعال دارای افزایش بود و بقیه ی بازده ها مثل کوشش ذهنی و پایداری بدون تفاوت بودند.(کلارک،2000).

در یک مطالعه ی فراتحلیل محققان کولیک (1991، نقل در کولیک،2003) به مطالعه تاثیر کامپیوتر بر روی گرایش دانش آموزان در جهت یادگیری و اندازه یادگیری آنها پراختند. نتایج نشان داد که دانش آموزانی به وسیله ی کامپیوتر آموزش می بینند، 1-دارای گرایش بیشتری نسبت به فعالیت در مدرسه هستند، 2- دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان دیگر هستند. در یک فراتحلیل دیگر(کولیک،2003) نشان داد که آموزش به وسیله ی کامپیوتر دارای میانگین حجم اثر 1.10 بر روی انگیزش می باشد. حجم اثر 1.10 بیانگر این مطلب می باشد که آموزش بوسیله ی کامپیوتر افزایش انگیزش پیشرفت می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان