دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مفهوم تعهد (وفاداری) :

امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت اظهار می کنند که مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن می باشد و در نظر داشتن این سرمایه گرانبها بر طریقه شکست یا کامیابی سازمان ها تأثیر مستقیم دارد. لذا کوشش برای توسعه تعهد در کارکنان امر مهمی می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف سازمان پایبندتر بوده و به گونه فعالانه تر در سازمان تأثیر آفرینی می کنند و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام می کنند.

از نظر ماودی، پیترز و استیرز، تعهد عبارت می باشد از تعیین هویت شدن با یک سازمان که شامل یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان، میل به صرف کوشش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان می گردد (کانشیرو،2008). به اعتقاد مورهد و گریفین، تعهد عبارت می باشد از: احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان (گریفین،1374).

مفهوم تعهد سازمانی بر توجه مثبتی دلالت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان ناشی می گردد و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمان، در نظر داشتن افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنها تجلی می یابد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که تعهد کارکنان به سازمان، نتایج بسیار ارزشمندی را برای سازمان در پی دارد. مهم ترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر عملکرد سازمان اثرگذار می باشد عبارت می باشد از: افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، تعلق و وابستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب آنها، کاهش خروج آنها از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار و … که در نهایت موفقیت های مالی سازمان و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان را در پی دارد. در نهایت تعهد کارکنان به سازمان موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و کوشش کارکنان بهره مند می نماید (باقری و تولایی،1389).

تعهد یک حالت روان شناختی می باشد که بیانگر ارتباط کارمند با سازمانش می باشد (مایر و آلن،1997) که کارمند را به سازمانش متعهد می سازد (مایر و همکاران،1990) و سبب ماندگاری کارمند در سازمان می گردد (مایر و آلن،1997). در ضمن نوعی ثبات روان شناختی و حس همکاری و کمک به سازمان در کارمند ایجاد می کند و در نتیجه کارمند را به اجرای اقداماتی ملتزم و متعهد می کند که به تحقق اهداف سازمان منجر می گردد (بنتین و همکاران،2005).

تعهد را افراد مختلف به گونه های متفاوت تعریف کرده اند که ذیلاً بعضی از آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد: مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پای بندی به اصول و قراردادهایی می داند که بشر نسبت به آن ها معتقد می باشد و اظهار می دارد فرد متعهد کسی می باشد که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن کوشش نماید. کانتر تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می داند. سالانکیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات وی می داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می کند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (به نقل از الحسینی، 1380، صص 31-30).

مودی و همکارانش، تعهد را به اقدام، فراتر از وظایف مقرره اطلاق می نمایند. ابراز عملی تعهد، برای بجای آوردن امور، ضروری بوده مخصوصاً در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. کوک و وال نیز سه مفهوم وفاداری، احساس هویت و شناسای و آمادگی را برای تعهد اظهار نموده اند (به نقل از مجیدی، 1377، صص 42-40).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی