دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش به دلیل توسعه ی بیشتر مدارس هوشمند در شهر تهران کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر تهران بوده می باشد. به دلیل بهره گیری از پرسشنامه ی محقق ساخته آغاز تعدادی از متغیرها را با در نظر داشتن مقالات و تعدادی را با کمک خبره (مدیران مدارس هوشمند شهر تهران) را شناسایی کرده و با طراحی پرسشنامه به مطالعه تاثیر هر یک از این متغیرها، برای شناسایی متغیرهایی که در مدارس هوشمند بیشترین تاثیر را در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دارد.

1-2          محدودیت های پژوهش

به دلیل عدم هماهنگی بعضی مدارس و همچنین به دلیل نبود شرایط لازم داده ها فقط از بعضی از مدارس شهرتهران جمع آوری شده می باشد.همچنین به دلیل عدم پر کردن کامل بعضی از پرسشنامه ها با تعدادی داده گم شده[1] مواجه بودیم که با بهره گیری از روش های آماری از مد[2] داده ها به جای مقادیر گمشده بهره گیری می کنیم.

1-3          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

[1] Missing Data

[2] Mode

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان