دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه :

جهت رسیدن به هر هدفی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به آن از مهمترین مراحل کار در مورد آن هدف می‌باشد. که انجام کارهای پژوهشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در روش پژوهش مقصود از روش، مجموعه فعالیت‌هایی می باشد که  برای رسیدن به هدف یا اهداف خاصی صورت می‌گیرد (دلاور، 1385). روش پژوهش در واقع ابزار دستیابی به واقعیت به شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر کوشش می کند تا مناسب‌ترین روش را برگزیند و آن روشی می باشد که دقیق‌تر از سایر روش‌ها  واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین می کند. در واقع می‌توان گفت اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب درست روش پژوهش می باشد که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.

یک پژوهش خوب ایجاب می کند که نوع اطلاعات مورد نیاز، روش‌هایی که برای حصول آن‌ها به کار می‌رود و فنونی که در تجزیه و تحلیل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به گونه منظم و دقیق تعیین گردد (ونوس، ابراهیمی و روستا، 1388).

پژوهش به چهار دلیل مهم می باشد: 1- به دانش ما می‌افزاید 2- نحوه اقدام را بهبود می‌دهد 3- خط‌مشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 4- مهارت‌های پژوهشی را ارتقا می‌دهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1391).

در این قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردی درمورد نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزا و روش گردآوری داده‌ها و همچنین آزمو‌ن های آماری ارائه می گردد.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی