دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

در مجموع ٬ مزایای کاربرد تکنیک های مدیریت دسترسی به صورت ذیل قابل ذکر می باشد:

 • بهبود جریان ترافیک و مصرف سوخت
 • افزایش ظرفیت شبکه معابر
 • کاهش آلودگی وسایل نقلیه
 • کاهش زمان تأخیرات واتلاف وقت در شبکه معابر
 • افزایش ایمنی شبکه معابر

در مدیریت دسترسی، همانطور که اظهار گردید به بحث نوع تقاطعات و وضعیت رفیوژهای میانی در شریانهای اصلی به گونه خاص پرداخته می گردد. ایجاد تقاطع در هر مسیر به عنوان بخشی از ساز و کار مدیریت دسترسی از لازمه های شبکۀ معابر می باشد . نوع تقاطع از نظر هم سطح یا غیر هم سطح بودن،  چرا غ دار بودن یا بدون چراغ بودن،  نوع چراغ راهنمایی از نظر زمان بندی و فازبندی مطالبی می باشد که بسته به نوع دسترسی های مورد نظر،  نوع مسیرهای تلاقی کننده و حجم وسایل نقلیۀ عبور کننده مورد توجه قرار می گیرد .

در بزرگراه ها و آزادراه ها عدم وجود تقاطع به صورت هم سطح از گزینه های ضروری طراحی تقاطعات بزرگراه می باشد  لذا در چنین مسیرهایی تقاطعات در غالب موارد به صورت غیر هم سطح طراحی می گردد . هزینه های بسیار زیاد طراحی و اجرای تقاطعات غیر هم سطح از قبیل پلها و زیر گذرها ، مدت زمان طولانی اجرای آنها و محدودیتهای بودجه ای در بسیاری از موارد باعث شده می باشد که دسترسی کاربریهای دو سوی شریانهای اصلی با مشکل مواجه بوده و یا توسط تقاطعات هم سطح چراغ دار با زمان بندی خاص صورت گیرد که این امر با اصول طراحی شریان های شهری مغایر می باشد .

بهره گیری از دوربرگردانهای میانی یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی می باشد که در طراحی بزرگراه ها مورد بهره گیری واقع شده و ارتباط مسیرهای دو سوی بزرگراه را مستقر می سازد. در صورت طراحی مناسب، دوربرگردانها، براحتی می تواند بعنوان جایگزین تقاطعات غیر اصولی و یا مشکل دار موجود در مسیر شریان های اصلی بکارگیری گردد .

دوربرگردان از بازشدگی و بریدگی رفیوژ میانی موجود در مسیر اصلی ایجاد می گردد و امکان دسترسی وسایل نقلیه را به مسیر مستقیم سمت مقابل فراهم می سازد .بهره گیری از دوربرگردان بخشی از مجموعه تکنیک های مدیریت دسترسی می باشد که به عنوان ابزاری جهت کاهش زمان تأخیر و زمان سفر مجموع تقاطع مورد بهره برداری قرار می گیرد و در ادامه جایگزینی این نوع تقاطع بجای تقاطعات چراغدار موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان