دانلود پایان نامه

ه ها

4-1 مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و همچنين رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي با هدف تلخيص اطلاعات جمع آوري شده و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباط ها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره ایم، پسران و شین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

4-2 آمار توصیفی داده ها
در جدول (4-1) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های صندوق ها طی دوره آزمون (سال‌های 91-1387) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، ضریب چولگی و کشیدگی ،کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

جدول 4-1. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
کمینه
بیشینه
مدیریت سود
DD‌
265/0
281/0
141/0
068/0-
168/1-
008/0
515/0

سينا
گسترش فرداي ايرانيان
عدم تقارن اطلاعاتی
SD
270/0
275/0
143/0
14/0-
965/0-
005/0
514/0

پارس
گنجینه رفاه
صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت
ST_IF
07/0
069/0
026/0
041/0-
318/1-
027/0
112/0

صبا
صندوق آشناي دي
صندوق سرمایه گذاری بلند مدت
LT_IF
354/0
317/0
221/0
124/0
222/1-
004/0
726/0

پارس
نوانديشان
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
Duality
364/0
00/0
483/0
575/0
701/1-
00/0
00/1

سینا
گنجینه رفاه
سهم سهام بزرگترین سهامدار
Top1
264/0
272/0
154/0
064/0-
279/1-
014/0
518/0

صبا
صندوق آشناي دي
نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
Out_ratio
258/0
254/0
159/0
006/0
322/1-
007/0
522/0

پارس
ایساتیس
نسبت کل سهام بزرگترین سهامداران از دوم به دهم
Top2-10
281/0
283/0
149/0
077/0-
147/1-
015/0
522/0

صبا
صبا
سهم مجموع سهام پنج سهامدار
CR-5
248/0
239/0
142/0
138/0
075/1-
005/0
516/0

عقيق
صنعت و معدن
دولتی بودن صندوق سرمایه‌گذاری
SOE
273/0
293/0
167/0
063/0-
435/1-
010/0
523/0

مهر شريعه
صندوق بانک اقتصاد نوین
گزارش حسابرسی مقبول
Audit
250/0
255/0
141/0
104/0
128/1-
016/0
518/0

گنجینه رفاه
مهر شريعه
اندازه موسسه حسابرسی
Top Audit
262/0
273/0
149/0
019/0
169/1-
017/0
518/0

سينا
نقش جهان
اندازه صندوق
Ln Size
571/13
483/13
898/1
173/0-
223/1-
115/11
495/16

امین ملت
پارس
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
Ln MB
294/2
291/2
697/0
101/0-
176/1-
034/1
491/3

سينا
گنجینه رفاه
گردش مالی
To
749/4
804/4
014/1
019/0-
256/1-
03/3
461/6

صندوق ارزش کاوان آينده
عقيق
یکی از مهم ترین شاخص های شکل توزیع ، چولگی می باشد. چولگی شاخص تقارن داده ها است و عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین (معمولاٌ نسبت به میانگین) نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود مقدار چولگی و کشیدگی متغیر های تحقیق عمدتاًً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن متغیر های تحقیق و نزدیک بودن توزیع نرمال(یکی از فروض اصلی کلاسیک که در صورت نرمال بودن می توان از رگرسیون استفاده کرد)دارد.

4-3 آمار استنباطی
4-3 -1آزمون پایایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین85 (1997) استفاده شد.نتایج این آزمون در جداول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
متغیر
W-stat
p-value
مدیریت سود
DD‌
567/112
000/0
عدم تقارن اطلاعاتی
SD
832/33
009/0
صندوق سرمایه گذاری کوت
اه مدت
ST_IF
543/59
0001/0
صندوق سرمایه گذاری بلند مدت
LT_IF
003/21
0015/0
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
Duality
809/21
000/0
سهم سهام بزرگترین سهامدار
Top1
534/8
026/0
نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
Out_ratio
128/6
043/0
نسبت کل سهام بزرگترین سهامداران از دوم به دهم
Top2-10
732/14
017/0
سهم مجموع سهام پنج سهامدار
CR-5
121/78
0087/0
دولتی بودن صندوق سرمایه‌گذاری
SOE
378/45
0094/0
گزارش حسابرسی مقبول
Audit
298/56
0067/0
اندازه موسسه حسابرسی
Top Audit
121/29
013/0
اندازه صندوق
Ln Size
656/42
016/0
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
Ln MB
004/59
0048/0
گردش مالی
To
886/20
023/0
با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول 4-2)، چون مقدار P برای تمامی متغیرها کمتر از 05/0 است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند.در نتیجه نتایج آزمون IPSنشان میدهد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.

4-3-2تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در


دیدگاهتان را بنویسید