چاپ فلکسو انیاری

برچسب‌ چاپ فلکسو نشانی را که مي‌توانيد براي طومار مشتري شخصي‌سازي کنيد، بازگردانيد

برچسب هاي آدرسي ايجاد کنيد که بسته يا پيام شما را متمايز کند. هر جزئيات را – از فونت، رنگ‌ها و شکل‌ها – شخصي کنيد تا مشتريان با دريافت طومار احساس خاصي داشته باشند. از بين میزان هاي گوناگون در ادامه انواع استاندارد نظیر دايره، مربع، مستطيل و بيضي تعیین کنيد. چنانچه طرح خاصي در ادامه ذهن داريد، میزان ها و انواع سفارشي نيز در ادامه دسترس هستند.

 

برچسب هاي نشانی مناسب خویش را به شکل رول يا جداگانه برش دهيد. برش به میزان را مي اقتدار بر روي 70 پوند مات، درخشان يا درخشان با گوشه هاي گرد اختياري چاپ کرد و در ادامه کاهش از 1 روز کاري فراهم ارسال است. ليبل‌هاي رول به شکل‌هاي مستطيلي، مربعي، دايره‌اي يا بيضي موجود میباشند و مي‌توانند روي برگه چسبنده، پلاستيک/فيلم BOPP يا برگه بافت دار چاپ شوند. در ادامه UPprinting، چاپ برچسب نشانی برگشتي همچنين به شما قابلیت مي دهد آن ها را به صورت هاي سفارشي دريافت کنيد. همچنين زمان پیشنهاد برچسب آدرس، يک سند رايگان براي طرح خویش دريافت خواهيد کرد.

 

سفارشي نمودن برچسب هاي نشانی را با فرمت مطلوب آغاز کنيد

برچسب هاي نشانی شخصي سازي شده را با بهترين قالب براي نيازهاي شما چاپ کنيد. تعیین شما به میزان پیشنهاد و طرز به کارگیری بستگي دارد:

 

ليبل هاي برش خورده در ادامه تعداد زير 250 عدد پیشنهاد دیتا مي شوند. اينها معمولا با دست روي پاکت ها و بسته هاي کوچکتر اعمال مي شوند.

برچسب هاي رول در ادامه مقادير فراتر از 250 عرضه مي شوند. آن ها براي به کارگیری سريع و آسان در ادامه بسته بندي هاي انبوه و ارسال پيام با تفنگ برچسب ايده آل هستند.

برچسب‌هاي کاغذ يک قالب رايج براي برچسب‌هاي نشانی برگشتي هستند. اين فرمت به شما قابلیت مي دهد میزان مشخصي را روي يک کاغذ چاپ کنيد. همچنين براي مقادير کمتري که از طريق پست ارسال مي شود، توصيه مي شود. تعداد برچسب ها در ادامه هر کاغذ به ??شما امداد مي نماید بسته هاي تحويل شده را پيگيري کنيد.

نحوه چاپ برچسب آدرس

پس از تعیین قالب برچسب، مي توانيد شکل، میزان و ساير جزئيات حیاتی را سفارشي کنيد:

 

اگر به فضاي اضافي براي نام، نشانی و لوگوي کمپانی خویش نياز داريد، يک مربع يا مستطيل تعیین کنيد. گوشه هاي گرد را براي لمس ظريف به اين صورت در ادامه برچسب هاي رول بیشتر کنيد.

دايره يا بيضي براي طرح هايي که با تايپوگرافي و خوشنويسي بازي مي نمایند توصيه مي شود.

اشکال یگانه نظیر قوس، شش ضلعي، قلب، و انفجار ستاره به شما قابلیت مي دهد از ظواهر معمول برچسب هاي نشانی برگشتي متمايز شويد. شما همچنين مي توانيد يک میزان سفارشي و صورت قالب را براي فرمت رول چاپ کنيد.

ماده اي را تعیین کنيد که با ظواهر و طرز تحويل برچسب نشانی شما مطابقت داشته باشد. در ادامه وينيل ضدآب چاپ کنيد تا مارک جديد به حیث عالی بماند. براي راهنمايي خوبتر در ادامه تعیین مواد برچسب، کاغذ مواد و مشخصات را بررسي کنيد.

براي ايجاد يک فايل جديد، طرحي را آپلود کنيد يا هر يک از الگوهاي ما‌درها را دانلود کنيد. شما همچنين مي توانيد اثرها هنري خویش را در ادامه ابزار طراحي آنلاين ما‌درها ايجاد کنيد.

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.